WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi bezpośrednio w wyniku: OWU/WUD
działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub zamieszkach Warunki dotyczące:

 • Śmierci Ubezpieczonego (dotyczy także śmierci na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (ŚZU)
 • Uszczerbku na zdrowiu na skutek NW (UNW) oraz na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (UZU)
 • Śmierci Małżonka lub Partnera Życiowego (ŚMP) / Śmierci Małżonka lub Partnera Życiowego na skutek NW (ŚMPNW)
 • Śmierci Dziecka (ŚD)
 • Osierocenia Dziecka (OD)
 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • Leczenia specjalistycznego (LSP)
 • popełnienia samobójstwa w okresie 2 lat od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową Warunki dotyczące:

 • Śmierci Ubezpieczonego (dotyczy także śmierci na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (ŚZU)
 • Śmierci Małżonka lub Partnera Życiowego (ŚMP) / Śmierci Małżonka lub Partnera Życiowego na skutek NW (ŚMPNW)
 • Osierocenia Dziecka (OD)
 • próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezalęznie od stanu poczytalności Warunki dotyczące:

 • Uszczerbku na zdrowiu na skutek NW (UNW) oraz na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (UZU)
 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • Leczenia specjalistycznego (LSP)
 • popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umylśnego przestępstwa Warunki dotyczące:

 • Uszczerbku na zdrowiu na skutek NW (UNW) oraz na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (UZU)
 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • pozostawania w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza), o ile stan nie miał wpływu na zaistnienie NW Warunki dotyczące:

 • Uszczerbku na zdrowiu na skutek NW (UNW)
 • Śmierci Małżonka lub Partnera Życiowego na skutek NW (ŚMPNW)
 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • uczestnictwa w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze za które uważa się: sporty spadochronowe, lotnicze, motorowe, motorowodne, kaskaderstwo, wspinaczkę wymagającą użycia specjalistycznego sprzętu, nurkowanie na głębokościach większych niż 40 metrów, speleologię Warunki dotyczące:

 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • zakażenia wirusek HIV innego niż zdefiniowany w Warunkach PCH oraz PCHM Warunki dotyczące:

 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCU) / Poważnej choroby Małżonka (PCHM)
 • leczenia niepłodności Warunki dotyczące:

 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV Warunki dotyczące:

 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • pełnieniasłużby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych Warunki dotyczące:

 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • wykonania operacji plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia sktuków NW, które zaistniały w okresie udzielania ochrony ubzpieczeniowej przez Pramerica Warunki dotyczące:

 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • wykonania okresowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia, oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań rentgenowskich, z wyłączeniem badań przeprowadzonych w przebiegu Choroby rozpoznanej w wyniku wcześniejszych badań lekarskich Warunki dotyczące:

 • Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego (PSU)
 • leczenia chorób psychiatrycznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (F00-F99), skutków użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Warunki dotyczące:

 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • leczenia wad wrodzonych lub schorzeń wynikających z tych wad wrodzonych Warunki dotyczące:

 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • poddaniu się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym przeprowadzonym poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych oraz wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem Warunki dotyczące:

 • Leczenia specjalistycznego (LSP)
 • preexisting BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI: jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe powstało pośrednio w wyniku Choroby, która została zdiagnozowana lub z której powodu zostało rozpoczęte u Ubezpieczonego postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 3 lat przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową (w przypadku Śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru móżgu (ŚZU) - w okresie 2 lat przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową):
  Warunki dotyczące:

 • Śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (ŚZU)
 • Uszczerbku na skutek Zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (UZU)
 • Poważnej choroby Ubzepieczonego (PCH)
 • Operacji chirurgicznych (OCH)
 • Leczenia specjalistycznego (LSP)