ZGŁOŚ ROSZCZENIE

Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio ubezpieczycielowi - PRAMERICAWnioski roszczeniowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać w formie skanów/zdjęć na adres e-mail: KLIKNIJ  [swiadczenia.skany@pramerica.pl]

Decyzja zostaje wydana na podstawie otrzymanych skanów (nie są wymagane oryginały). Pramerica zastrzega sobie jednak prawo wglądu w dokumentację papierową, gdy skan jest nieczytelny lub dokumentacja budzi wątpliwości. Świadczenie wypłacane jest na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o wypłatę.

1. Zgłoszenie roszczenia możliwe jest również przez PORTAL KLIENTA na www.pramerica.pl lub na www.zglosroszczenie.pramerica.pl

Zgłoszenie roszczenia może nastąpić również poprzez złożenie Wniosku roszczeniowego w formie papierowej, wraz z potwierdzonymi (m.in. przez Pracodawcę) za zgodność z oryginałem dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia roszczenia w najbliższym Oddziale Pramerica. Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres centrali Pramerica Życie TUiR SA: Pramerica Życie TUiR SA, Dział Wypłaty Świadczeń, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Świadczenia przekazywane są na wskazane przez osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany we Wniosku.

Prosimy jednak również nas poinformować o szkodzie: MAIL [zycieszkody@o-2.com.pl] lub tel.: 605 875 219. Będziemy wówczas pełnić asystę w całym procesie realizacji wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli w toku tego procesu pojawią się jakiekolwiek wątpliwości ubezpieczyciela, będziemy w porozumieniu z Państwem wyjaśniać je aby wszelkie czynności przebiegły w bezkolizyjny sposób. Nasza usługa jest dla Państwa bezpłatna.