WYŁĄCZENIA

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdują się w § 5 OWU KOSZTÓW UBEZPIECZENIA BIZNES PRO ZDROWIE:

1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

 • Popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;


 • Popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;


 • Działaniem energii jądrowej, wszelkich odpadów radioaktywnych, bądź materiałów wybuchowych;


 • Działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, sabotażem, a także aktami terroru;


 • Strajków;


 • Prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony nie posiadał uprawnień do jego prowadzenia, o ile nie posiadanie uprawnień przez Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
 • Wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem, uszkodzeń okołoporodowych (efektów deformacji fizycznych) lub mających charakter dziedziczny; • Zmiany płci;


 • Pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;


 • Epidemiami ogłoszonymi na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; • Leczenia następstw uczestnictwa Ubezpieczonego w badaniach i eksperymentach medycznych;


 • Leczenia i diagnostyki niepłodności;


 • Zatrucia alkoholem, substancjami odurzającymi i lekami stosowanymi niezgodnie z zaleceniami lekarskimi;


 • Pandemii. • 2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leków i środków medycznych za wyjątkiem użytych w nagłych przypadkach dla ratowania życia oraz niezbędnych do przeprowadzenia standardowych badań profilaktycznych i specjalistycznych.