DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

do umowy grupowego ubezpieczenia GRONO Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Radców Pranych i Aplikantów Radcowskich

PAKIET NNW SILVER 150PLN/ROK ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA OWU
W celu pobrania Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków GRONO i tym samym przejścia do dalszej części Deklaracji Przystąpienia należy zaznaczyć powyższe oświadczenia i kliknąć Pobierz OWU

Imię i nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Pesel:
E-mail:
Składka:
Waluta

UPOSAŻENI


W przypadku niewskazania Uposażonych, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego przysługuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (zwanymi dalej OWU).

W przypadku mojej śmierci wskazuję następujących Uposażonych:

Imię i nazwisko uposażonego:
Pokrewieństwo
[%] uposażenia


INFORMACJE

Składkę można opłacić bezpośrednio po wypełnieniu DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA poprzez Portal PRZELEWY24 (ZAPŁAĆ POLISĘ TERAZ) lub w innym terminie na następujący numer rachunku bankoego: Raiffeisen Bank Polska S.A., nr 97 1750 0012 0000 0000 3486 3261 z zastrzeżeniem poniższych warunków. Właścicielem ww. rachunku bankowego jest Ubezpieczający - O2. Jeden raz w miesiącu w terminie do 25 dnia miesiąca Ubezpieczający - O2 (ul. Smardzowska 32, 52-234 Wrocław) przesyła pełną składkę należną ubezpieczycielom z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Ubezpieczający - O2 nie pobiera jakichkolwiek innych składek, prowizji czy opłat od Klientów.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w następujący sposób: jeżeli DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana, a składka zapłacona w terminie do 25 dnia danego miesiąca, wówczas wnioskowana data początku odpowiedzialności to 1 dzień miesiąca następującego po dacie wypełnienie wniosku. Jeżeli data wypełnienia i przesłania DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA oraz opłacenie składki jest 26 dnia miesiąca i później, wówczas data początku odpowiedzialności możliwa jest od 1 dnia kolejnego miesiąca czyli: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA i składka w dniu 23.09. - początek odpowiedzialności - 01.10., natomiast DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA i składka 27.09 - początek odpowiedzialności - 01.11.

Po weryfikacji wyżej wymienionych czynności (wypełnienie i przesłanie DEKLARACJI oraz opłacenie SKŁADKI), Ubezpieczający - O2 przesyła Ubezpieczonemu Certyfikat Potwierdzający Zawarcie Umowy Ubezpieczenia.